Tietoa

mm. sukuneuvoston yhteystiedot, kunniajäsenet, tietoa yhdistyksestä

Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Jouko Pekkarinen
Leivosentie 6, 00730 HELSINKI
050 557 9879
jouko.pekkarinen@saunalahti.fi

Varapuheenjohtaja
Heikki Mononen
Yliopistonkatu 34 D 65, 40100 JYVÄSKYLÄ
0400 924 851
mhs.mononen@gmail.com

Sihteeri
Jouni Pekkarinen
Luoderannankatu 23 A, 70840 KUOPIO
044 713 2520
jouni.pekkarinen@saastopankki.fi

Taloudenhoitaja
Marja-Liisa Pekkarinen
Tervassalontie 229, 71310 VEHMERSALMI
040 573 4268
marjaliisa.pekkarinen@nic.fi

Sukututkimusrekisterin vastaavat
Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50, 71460 PAUKARLAHTI
040 140 4388
pekkse@gmail.com

Jäsenrekisterin asianhoitaja
Kari Lajaste
Haukantie 10 F 55, 04320 Tuusula, 00660 HELSINKI
0500 500 050
kari.lajaste@gmail.com

Heino Pekkarinen
Mesikämmenentie 23, 37860 Kärjenniemi
0400 633 664
heinopekkarinen@gmail.com

Hanna-Kaisa Pekkarinen
Tykkikalliontie 4 B 11, 40520 JYVÄSKYLÄ
050 553 3098
hanna.pekkarinen@live.com

Markku Pekkarinen
Pihakatu 4 B 17, 44100 ÄÄNEKOSKI
040 735 2630
markku.pekk@gmail.com

Seppo Pekkarinen
Koivuahontie 50, 71460 PAUKARLAHTI
040 140 4388
pekkse@gmail.com

Kirsi Suokas
Kekkolantie 15 G 2, 40520 JYVÄSKYLÄ
040 729 0443
kirsi.suokas@outlook.com

Irma Hellgren
Vaunukuja 14
04300 TUUSULA
040 740 4322
irma.hellgren@gmail.com

Marjatta Pekkarinen
Käsikiventie 18 A
00920 HELSINKI
040 751 0254
pekkarinen.marjatta@gmail.com

Kari Lajaste
Haukantie 10 F 55, 04320 TUUSULA
0500 500 050
kari.lajaste@gmail.com

Marja-Liisa Pekkarinen
Tervassalontie 229, 71310 VEHMERSALMI
040 573 4268
marjaliisa.pekkarinen@nic.fi

Olavi Pekkarinen
kuntatarkastaja, JHTT
PALOKKA

Maija Pekkarinen
apulaisprofessori
HELSINKI

Pentti Pekkarinen
opettaja, seurakuntaneuvos
RAUTALAMPI

Lauri Pekkarinen
agronomi
KUOPIO

Helge Pekkarinen
varatuomari
HELSINKI

Veikko Pekkarinen
everstiluutnantti
JOENSUU

Aimo Pekkarinen
professori
TURKU

Lauri Pekkarinen
filosofiantohtori
HELSINKI

Tietoa yhdistyksestä

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 7.2.2010

1. Rekisterinpitäjä

Sukuseura Pekkarinen ry

Yhteystiedot:
puheenjohtaja:
Jouko Pekkarinen
puh. 050 557 9879

varapuheenjohtaja:
Heikki Mononen
puh. 0400 924 851

sihteeri:
Jouni Pekkarinen
puh. 044 713 2520

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja: Kari Lajaste
Jakokunnantie 13C, 00660 Helsinki
puh. 050 050 0050

3. Rekisterin nimi

Sukuseura Pekkarinen ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.
Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 7.2.2010

1. Rekisterinpitäjä

Sukuseura Pekkarinen ry.

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Lajaste Kari, sukuneuvoston jäsen Pekkarinen-lehden päätoimittaja puh 050 0500050
Pekkarinen Seppo, puh 040 140 4388

3. Rekisterin nimi

Sukuseura Pekkarinen ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.
Sukututkimuksen tekeminen.
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen toimeksiannosta.

5. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
– osoitetieto;
– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:
– väestötietojärjestelmä;
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
– painetut lähteet;
– sukuun kuuluvien antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

1 §

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Pekkarinen ry. ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toimialueena koko maa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa sekä suorittaa sukututkimusta.

3 §

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan 
– järjestämällä kokouksia, sukupäiviä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa;
– kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan säilyttämällä yhtenä kokonaisuutena suvun vaiheita koskevia asiakirjoja,  kirjeitä, kirjoituksia, kuvia, valokuvia, leikekokoelmia ja muita painotuotteita;
– kokoamalla, luetteloimalla ja säilyttämällä omissa tai julkisissa kokoelmissa sukuun kuuluvia muistoesineitä;
– selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon;
– jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet, nekin, jotka eivät ole liittyneet yhdistykseen.
Yhdistys voi perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä vastaanottaa testamentteja ja muita lahjoituksia opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka isän tai äidin puolelta polveutuu Pekkarisesta sekä hänen aviopuolisonsa ja lapsensa. Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Sukuneuvosto katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen.

5 §

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää sukukokous. Poikkeustapauksissa, kuten sairauden, opiskelun yms. syyn perusteella sukuneuvosto voi vapauttaa asianomaisen maksun suorittamisesta. Sukuneuvosto pitää luetteloa jäsenistään.

6 §

Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sen toimikausi kestää siksi kunnes uusi sukuneuvosto on valittu. Sukuneuvostoon kuuluu vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä. Sukuneuvoston toimikausi on siten, että joka toinen vuosi pidettävässä varsinaisessa kokouksessa 3 jäsentä on erovuorossa.

Sukuseura Pekkarinen ry

Säännöt 1.11.2011

Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta, mutta mikäli mahdollista, suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvoston sihteerin, rahastonhoitajan ja muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan uskoa useampikin toimi. Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita. Sukuneuvosto ja sen työvaliokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia kun yli puolet niiden jäsenistä, niihin luettuna myös läsnä oleva puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja niistä pidetään pöytäkirjaa. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuyhdistyksen jäsen.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne tulee jättää toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan lausunto on jätettävä sukuneuvostolle toukokuun loppuun mennessä.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään kutsussa määrätyssä paikassa kesä-elokuun aikana kahden vuoden välein ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille aikaisintaan 2 kuukautta ennen ja viimeistään 2 viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu Pekkaristen sukulehdessä ja kotisivuilla osoitteessa,

www.sukuseurapekkarinen.fi.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua neuvoston tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin varsinainen yhdistyksen kokous.

10 §

Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, joka toteaa kokouksen laillisuuden. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi varsinainen ja yksi vara pöytäkirjantarkastaja.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista.

1. hyväksytään seuran toimintakertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta,
2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tältä ajalta,
3. vahvistetaan sukuneuvoston laatima seuraavan 2-vuotiskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
4. päätetään seuraavalta 2-vuotiskaudelta kannettavan jäsenmaksun suuruus,
5. valitaan sukuneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle,
6. valitaan yksi varsinainen ja yksi vara toiminnantarkastaja seuraavaksi toimintakaudeksi,
7. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

11 §

Sukukokouksessa on yhtäläinen äänioikeus jokaisella yhdistyksen läsnä olevalla täysikäisellä jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa taikka niistä vapautettu. Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

12 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa, jos sitä on kannattanut kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä ja siitä on ilmoitettu kokouskutsussa.

13 §

Jos sukuseura purkautuu, on viimeisessä sukuseuran kokouksessa päätettävä sen omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä 1.11.2011 rekisterinumerolla 131.630