EtusivuTapahtumiaSäännötJäseneksiJäsenrek.YhteystiedotTilausMuuta asiaaJäsenlehdet 

1 §

Yhdistyksen nimi on Sukuseura Pekkarinen ry. ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toimialueena koko maa.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia suvun perinteitä, edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa ja kunnioittaa menneiden sukupolvien muistoa sekä suorittaa sukututkimusta.

3 §

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan 
– järjestämällä kokouksia, sukupäiviä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, joissa jäsenet voivat tutustua toisiinsa;
– kokoamalla, luetteloimalla ja tarpeen mukaan säilyttämällä yhtenä kokonaisuutena suvun vaiheita koskevia asiakirjoja,  kirjeitä, kirjoituksia, kuvia, valokuvia, leikekokoelmia ja muita painotuotteita;
– kokoamalla, luetteloimalla ja säilyttämällä omissa tai julkisissa kokoelmissa sukuun kuuluvia muistoesineitä;
– selvittämällä suvun vaiheita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon;
– jatkuvasti luetteloimalla suvun jäsenet, nekin, jotka eivät ole liittyneet yhdistykseen.
Yhdistys voi perustaa rahastoja ja säätiöitä sekä vastaanottaa testamentteja ja muita lahjoituksia opintojen ja tutkimustyön tukemiseksi tai muuta avustustoimintaa varten samoin kuin sukumuistomerkkien ja kokoelmien hankkimista ja ylläpitoa varten

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka isän tai äidin puolelta polveutuu Pekkarisesta sekä hänen aviopuolisonsa ja lapsensa. Yhdistykseen pyrkivän on ilmoitettava siitä yhdistyksen sukuneuvostolle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on siitä kirjallisesti ilmoitettava sukuneuvostolle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitettava erosta yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi. Sukuneuvosto katsoo jäsenen eronneeksi, jos hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kahteen vuoteen.

5 §

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää sukukokous. Poikkeustapauksissa, kuten sairauden, opiskelun yms. syyn perusteella sukuneuvosto voi vapauttaa asianomaisen maksun suorittamisesta. Sukuneuvosto pitää luetteloa jäsenistään.

6 §

Yhdistyksen hallituksena toimii sukuneuvosto, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Sen toimikausi kestää siksi kunnes uusi sukuneuvosto on valittu. Sukuneuvostoon kuuluu vähintään viisi ja enintään viisitoista jäsentä. Sukuneuvoston toimikausi on siten, että joka toinen vuosi pidettävässä varsinaisessa kokouksessa 3 jäsentä on erovuorossa.

Sukuseura Pekkarinen ry

Säännöt 1.11.2011

Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta, mutta mikäli mahdollista, suvun ja yhdistyksen jäsenistä sukuneuvoston sihteerin, rahastonhoitajan ja muut yhdistykselle tarpeelliset toimihenkilöt. Samalle henkilölle voidaan uskoa useampikin toimi. Sukuneuvosto voi keskuudestaan asettaa työvaliokuntia hoitamaan määrättyjä tai juoksevia asioita. Sukuneuvosto ja sen työvaliokunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia kun yli puolet niiden jäsenistä, niihin luettuna myös läsnä oleva puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja niistä pidetään pöytäkirjaa. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaalikelpoinen sukuneuvostoon on jokainen äänioikeutettu sukuyhdistyksen jäsen.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne tulee jättää toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajan lausunto on jätettävä sukuneuvostolle toukokuun loppuun mennessä.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous eli varsinainen sukukokous pidetään kutsussa määrätyssä paikassa kesä-elokuun aikana kahden vuoden välein ja siitä on ilmoitettava yhdistyksen jäsenille aikaisintaan 2 kuukautta ennen ja viimeistään 2 viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu Pekkaristen sukulehdessä ja kotisivuilla osoitteessa,

www.sukuseurapekkarinen.fi.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua neuvoston tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Ylimääräinen yhdistyksen kokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin varsinainen yhdistyksen kokous.

10 §

Varsinaisen sukukokouksen avaa sukuneuvoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, joka toteaa kokouksen laillisuuden. Kokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä yksi varsinainen ja yksi vara pöytäkirjantarkastaja.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista.

1. hyväksytään seuran toimintakertomukset, tilinpäätökset ja toiminnantarkastajan lausunnot sukukokousten väliseltä ajalta,
2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tältä ajalta,
3. vahvistetaan sukuneuvoston laatima seuraavan 2-vuotiskauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
4. päätetään seuraavalta 2-vuotiskaudelta kannettavan jäsenmaksun suuruus,
5. valitaan sukuneuvoston jäsenet erovuoroisten tilalle,
6. valitaan yksi varsinainen ja yksi vara toiminnantarkastaja seuraavaksi toimintakaudeksi,
7. päätetään muista kokouskutsussa ilmoitetuista asioista. Kokouksen muun ohjelman tulee, mikäli mahdollista, liittyä yhdistyksen tarkoitusperiin.

11 §

Sukukokouksessa on yhtäläinen äänioikeus jokaisella yhdistyksen läsnä olevalla täysikäisellä jäsenellä, joka on maksanut jäsenmaksunsa taikka niistä vapautettu. Äänestys on avoin, ellei ole päätetty käyttää suljettua äänestystä. Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänistä, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

12 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta, kiinteistön ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä voidaan tehdä vain jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Edellä mainittujen päätösten tekoon tarvitaan kahden kolmasosan äänten enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä varsinaisessa sukukokouksessa, jos sitä on kannattanut kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä ja siitä on ilmoitettu kokouskutsussa.

13 §

Jos sukuseura purkautuu, on viimeisessä sukuseuran kokouksessa päätettävä sen omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä 1.11.2011 rekisterinumerolla 131.630

 

 

© Sukuseura Pekkarinen ry 2010 -2018