EtusivuTapahtumiaSäännötJäseneksiJäsenrek.YhteystiedotTilausMuuta asiaaJäsenlehdet

 


 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 7.2.2010

1. Rekisterinpitäjä

Sukuseura Pekkarinen ry

Yhteystiedot:
puheenjohtaja:  
Jouko Pekkarinen 
puh. 050 557 9879

 
varapuheenjohtaja: 
Heikki Mononen
puh.
 
0400 924 851

sihteeri: 
Matias Weckström 
puh. 0400 873 738     
 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja: Marja-Liisa Pekkarinen 
puh. 040 573 4268
      

3. Rekisterin nimi

Sukuseura Pekkarinen ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.
Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.


SUKUTUTKIMUSREKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispäiväys: 7.2.2010

1. Rekisterinpitäjä

Sukuseura Pekkarinen ry.

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Nimi: Lajaste Kari, sukuneuvoston jäsen Pekkarinen-lehden päätoimittaja puh 050 0500050      
Pekkarinen Seppo, puh  040 510 5331      

3. Rekisterin nimi

Sukuseura Pekkarinen ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.
Sukututkimuksen tekeminen.
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.
Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen toimeksiannosta.

5. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
– osoitetieto;
– suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:
– väestötietojärjestelmä;
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
– painetut lähteet;
– sukuun kuuluvien antamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

 

© Sukuseura Pekkarinen ry 2010 -2018