PÖYTÄKIRJA

4.8.2014 SUKUKOKOUS

Aika 4.8.2014 klo 14.00
Paikka Viking Gabriella – laiva Tukholma
Läsnä Osallistujaluettelo (47 hlö) liitteenä

Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja Jouko Pekkarinen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi.

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Suokas ja sihteeriksi Jouni Pekkarinen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aimo Pekkarinen ja Seija Vainio, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että sukukokouksesta on ilmoitettu seuran sääntöjen vaatimalla tavalla Pekkarinen lehdessä. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys. Olavi Pekkarinen ehdotti keskustelua sukuseuran toiminnan kehittämisestä sekä Pekkarinen lehden sisällöstä kohdassa 9.

Lisäys työjärjestykseen hyväksyttiin.

Toimintakertomus vuosille 2012 ja 2013
Jouko Pekkarinen luki toimintakertomukset vuosilta 2012 ja 2013, jotka hyväksyttiin.

Tilit vuosille 2012 ja 2013

Taloudenhoitaja Marja-Liisa Pekkarinen esitteli vuosien 2012 ja 2013 tilipäätökset ja taseet, jotka on julkaistu myös sukuseuran lehdessä. Tilinpäätöksen mukaan tulos vuonna 2012 oli -1194,18 euroa ja vuonna 2013 tulos oli - 658,40 euroa. Taloudenhoitajan mukaan kaksi perättäistä tappiollista vuotta eivät vaaranna seuran toimintaa, koska seuran tilillä on varoja toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen noin 10.000 euroa.

a) Toiminnantarkastuskertomus vuosille 2012 ja 2013

Marja-Liisa Pekkarinen luki vuoden toiminnantarkastajien vuosille 2012 ja 2013 laatimat toiminnantarkastuskertomukset.

b) Vuosien 2012 ja 2013 tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätökset hyväksyttiin ja vahvistettiin.

Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille

Toimintasuunnitelma vuosille 2014 ja 2015

Sukuneuvoston esitys toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma on julkaistu Pekkaristen sukulehdessä.
Markku Pekkarinen ehdotti vuoden 2016 sukukokouksen paikaksi leirikeskus Piispalaa Kannonkoskelta heinäkuun 30. päivä. Ehdotus hyväksyttiin.

Aimo Pekkarinen kiinnitti huomiota jäsenmaksuun ja ehdotti keskustelua sen korottamisesta. Marja-Liisa kertoi kokemuksistaan muissa seuroissa, joissa jäsenmaksun korottaminen on johtanut jäsenmäärän vähenemiseen. Jäsenillä on mahdollisuus maksaa vapaaehtoisia lehtimaksuja ja ennen kaikkea hankkia uusia jäseniä.

Olavin alustus seuran toiminnan kehittämisestä; miten saada mukaan toimintaan enemmän nuoria (netti, some). Kari selvittää.

Matias pyysi hyödyntämään paikallislehtiä toiminnan kertomisesta laajemmalle yleisölle.

Seuraavasta sukukokouksesta pyritään tekemään nuoria kiinnostava tapahtuma esim. sukuhaarojen välinen kisa.

Kysyttiin mahdollisuudesta myydä lehteen mainoksia. Kari Lajaste totesi, että tähän ei ole estettä, mutta niitä ei ole helppo hankkia. Kari toivoi jäseniltä aktiivisuutta lehden kehittämiseksi ja juttujen sinne saamiseksi. Kari toivoi kirjoituksia esim. serkkutapaamisista, perinnejuttuja (ruoka, joulun viettoon liittyvät perinteet).

Seppo kertoi sukututkimuksen tämän hetkisestä tilanteesta. Etenkin suvun naisia on pystytty jäljittämään. Seppo toivoi, että jäsenet itse ilmoittaisivat hänelle tietojaan tutkimusta varten.

Talousarviot vuosille 2014 ja 2015

Marja-Liisa esitteli talousarviot, jotka on julkaistu Pekkariset lehdessä. Hyväksyttiin sukuneuvoston esitykset talousarvioista vuosille 2014 ja 2015.

Sukuneuvoston jäsenten valinta vuosille 2014 ja 2015

Tänä vuonna erovuorossa ovat Raija-Liisa Flink, Paavo Pekkarinen ja Olavi Pekkarinen. Erovuoroisista jatkavat Paavo Pekkarinen ja Olavi Pekkarinen. Raija-Liisa Flinkin tilalle valittiin Heino Pekkarinen Valkeakoskelta.

Toiminnantarkastajien valinta vuosille 2014 ja 2015

Toiminnantarkastajiksi valittiin Juha Pekkarinen Kempeleeltä ja Ville Pekkarinen Vehmersalmelta.Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2014

Jäsenmaksuksi vuodelle 2014 vahvistettiin 10 euroa.

Vapaaehtoisella lehtimaksulla ei ole ylärajaa.

Sukuneuvoston esittämät asiat

Sukuneuvosto ei ollut esittänyt asioita sukukokoukselle.
Kari esitteli mukanaan tuomansa sukutaulun.

Jäsenten esittämät asiat

Jäsenet eivät olleet esittäneet asioita sukukokoukselle.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20

Sihteeri
Jouni Pekkarinen

Pöytäkirjan tarkastajat:
Seija Vainio Aimo Pekkarinen