Sukuseura Pekkarinen RY                                     PÖYTÄKIRJA

                                                                              30.07.2016

 SUKUKOKOUS

 

Aika                                     30.07.2016 klo 14.00

Paikka                                 Piispala, Kannonkoski

Läsnä                                  Osallistujaluettelo (57 hlö) liitteenä

Kokouksen alussa valtiotieteen tohtori Jukka Pekkarinen esitti katsauksen Suomen talouden tilanteesta sekä kertoi SOTE –uudistuksesta.

1.      Kokouksen avaus

Sukuneuvoston puheenjohtaja Jouko Pekkarinen avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi. Kokouksen alussa vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden muistoksi.

2.      Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna-Kaisa Pekkarinen ja sihteeriksi Jouni Pekkarinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Ritva Liisa Mononen ja Kaisa Böök, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

3.      Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että sukukokouksesta on ilmoitettu seuran sääntöjen vaatimalla tavalla Pekkarinen lehdessä ja nettisivuilla. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.      Työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.

5.      Toimintakertomus vuosilta 2014 ja 2015

Sihteeri luki toimintakertomukset vuosilta 2014 ja 2015, jotka hyväksyttiin.

6.      Tilit vuosilta 2014 ja 2015

Taloudenhoitaja Marja-Liisa Pekkarinen esitteli vuosien 2014 ja 2015 tilipäätökset ja taseet, jotka on julkaistu myös sukuseuran lehdessä. Tilinpäätöksen mukaan tulos  vuonna 2014 oli  -2014,16 euroa  ja vuonna 2015 tulos oli  579,52 euroa. Sukukokous joka toinen vuosi vie tuloksen tappiolle.

7.      a) Toiminnantarkastuskertomus vuosille 2014 ja 2015

Hanna-Kaisa Pekkarinen  luki toiminnantarkastajien vuodelle 2015 laatiman toiminnantarkastuskertomuksen. Marja Liisa totesi vuoden 2014 kertomuksen olevan saman suuntainen.

7        b) Vuosien 2014 ja 2015 tilinpäätöksen vahvistaminen

Tilinpäätökset hyväksyttiin ja vahvistettiin.

8.      Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuosilta 2014 ja 2015

Päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille

9.      Toimintasuunnitelma vuosille 2016 ja 2017

Sukuneuvoston esitys toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin. Toimintasuunnitelma on julkaistu Pekkaristen sukulehdessä. Kari Lajaste käytti puheenvuoron lehden muodosta ja sisällöstä. Paperisen lehden toivottiin ilmestyvän myös jatkossa, koska some ei ole vielä tuttu kuin pienelle osalle sukuseuran jäseniä. Taito Pekkarinen korosti lehden monia funktioita, mutta muistutti mahdollisuudesta muuten tiedottaa sähköpostin kautta. Kaikki voivat toimittaa oman sähköpostiosoitteensa sukuseura.pekkarinen[ät]gmail.com.
( Vaihda [ät] merkkiin @ )
Seuraava sukukokous päätettiin järjestää Nilsiän Tahkovuorella heinä-elokuussa 2018.
 

10.  Talousarviot vuosille 2016 ja 2017

Marja-Liisa esitteli talousarviot, jotka on julkaistu Pekkariset lehdessä. Hyväksyttiin sukuneuvoston esitykset talousarvioista vuosille 2016 ja 2017.

Pekkarinen –lehden päätoimittaja on vaihtumassa (Henri Pelkonen). Jouko Pekkarinen esitti, että vaihdokseen olisi syytä varautua talousarviossa, mikäli uusi vastaava toimittaja esittää laskun. Päätetiin merkitä talousarvioon kulukorvaus sukulehden toimittamisesta 500 eur/v ja kokouskulut 2016 1500 eur.

11.  Sukuneuvoston jäsenten valinta vuosille 2016 ja 2017

Vuonna 2016  erovuorossa; Heikki Mononen, Markku Pekkarinen ja Kirsi Suokas.

Kaikki jatkavat.

Paavo Pekkarisen tilalle sukuneuvostoon valittiin Taito Pekkarinen.

Lehden uusi päätoimittaja Henri Pelkonen valittiin sukuneuvostoon.

12.  Toiminnantarkastajien valinta vuosille 2016 ja 2017

Toiminnantarkastajiksi valittiin Juha Pekkarinen Kempeleeltä  ja  Ville Pekkarinen Vehmersalmelta.

13.   Jäsenmaksun vahvistaminen vuodelle 2017

Jäsenmaksuksi vuodelle 2017 vahvistettiin 15 euroa.

Päätettiin, että talousarviota ei muuteta tältä osin.

Vapaaehtoisella lehtimaksulla ei  ole ylärajaa.

14.  Sukuneuvoston esittämät asiat

Sukuneuvosto ei ollut  esittänyt asioita sukukokoukselle.

15.  Jäsenten esittämät asiat

Jäsenet eivät olleet esittäneet asioita sukukokoukselle.

Maija, Olavi ja Kauko Pekkarisen terveiset sukukokoukselle.

16.  Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.28

  

Sihteeri                                         Puheenjohtaja

 

Jouni Pekkarinen                          Hanna-Kaisa Pekkarinen

 

Pöytäkirjan tarkastajat:

 

Kaisa Böök                                    Ritva Liisa Mononen

 

(pöytäkirja allekirjoitettu, mutta allekirjoituksia ei julkaista netissä)